Pressemitteilung:

  • Düsseldorf, 29. Mai 2008

Hannelore Kraft’tan Solingen Mesaj&305;

Hannelore Kraft

Hannelore Kraft, Landesvorsitzende der NRWSPD
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti SPD Genel Ba&351;kan&305; Hannelore Kraft’&305;n Solingen sald&305;r&305;s&305;n&305;n 15. y&305;ldönümü nedeniyle kamuoyuna mesaj&305;:

Bundan 15 y&
305;l önce önce dört &305;rkç&305; genç, Solingen’de Genç ailesine vah&351;i bir sald&305;r&305;da bulunmu&351;lard&305;. Solingen sald&305;r&305;s&305; ile Almanya’da ya&351;ayan göçmenlere yönelik &305;rkç&305; ve yabanc&305; dü&351;man&305; sald&305;r&305;lar 1993 y&305;l&305;nda zirveye ula&351;t&305;.

Bu i&287;renç sald&305;r&305; sonuçsuz kalmam&305;&351;t&305;r. Solingenliler nefrete ve &351;iddete kar&351;&305; aya&287;a kalkarak, &351;ehrilerinde ve &351;ehirlerinin d&305;&351;&305;nda birliktelik için çok önemli bir mesaj vermi&351;lerdir.

Her&351;eyden önemlisi ise, Mevlüde Genç’in bu korkunç kundaklamadan sonra bar&305;&351;a yapt&305;&287;&305; ça&287;r&305;d&305;r. Mevlüde Genç sald&305;r&305;da iki çocu&287;unu, ye&287;enini ve iki de torununu kaybetmi&351;tir. Fakat o, sald&305;r&305;dan sonra da Solingen’de kalm&305;&351;, örnek bir &351;ekilde Türk ve Almanlar aras&305;ndaki uyum için çal&305;&351;m&305;&351;t&305;r.

Solingen daha da yak&
305;nla&351;mam&305;z&305; gerekmektedir. Yabanc&305;l&305;&287;&305;m&305;z&305; üzerimizden atmak zorunday&305;z. Birlikteli&287;imizde kar&351;&305;m&305;zdakini de dinlemeli, endi&351;elerine ve kayg&305;lar&305;na kulak vermeliyiz. Ancak bu &351;ekilde birlikte ya&351;amay&305; zenginlik olarak kavramay&305; ö&287;renebiliriz.